სიახლეები

პროფკავშირებმა ფართომასშტაბიანი შეხვედრა გამართა

▪დღესპროფკავშირებისკულტურისცენტრში, გაიმართასაპრეზიდენტოარჩევნებთანდაკავშირებით, პროფკავშირებისგაერთიანებისთავმჯდომარისმიერგაჟღერებულიპოზიციისმხარდამჭერებისშეხვედრა.
✔მსჯელობაერთისმხრივდღეისმოქმედებებსადასტრატეგიას, აგრეთვეახალიპოლიტიკურიპლატფორმისჩამოყალიბებისიდეასშეეხო. 
✔პროფკავშირებისაქტივისტებმაიმსჯელესდღევანდელიბრძოლისმოსაგებადსაჭირონაბიჯებზე, რაცშემდგომშიახალიმესამეპოლიტიკურიპლატფორმისჩამოყალიბებითუნდადასრულდეს - თუარსებულიგამოწვევებიიგივედარჩებადაპრობლემებიარაღმოიფხვრება. 
✔ისფაქტი, რომსაზოგადოების 54%-სსაპრეზიდენტოარჩევნებისპირველტურშიარცერთიდაარცმეორეკანდიდატისსასარგებლოდარმიუღიაგადაწყვეტილება, იძლევამკაფიოგზავნილს, რომსაზოგადოებასადახელისუფლებაშითუოპოზიციაშიმყოფძალებსშორისგაუცხოებაა. ქვეყნისმოქალაქეებსაქვთსხვამოთხოვნები, ხელისუფლებასდაოპოზიციასსხვაპრიორიტეტები, რაცძირითადადთანხვედრაშიაპროფკავშირებისპოზიციებთან.