კანონმდებლობა

შრომის კოდექსი (გადმოსაწერი) - http://pstug.ge/upload/pdfs/oKEP09PcZofMH9QE.pdf 

პროფესიული საჯარო მოხელის მივლინების წესი (გადმოსაწერი) - http://pstug.ge/upload/pdfs/X5GlPBhln6VnBkBQ.pdf

საჯარო დაწესებულებებში შრომის ანაზღაურების შესახებ (გადმოსაწერი) - http://pstug.ge/upload/pdfs/LiBtxYRpcJdLq9fo.pdf

პროფესიული საჯარო მოხელის სერტიფიცირების ჩატარების წესისა და თემატიკის განსაზღვრის შესახებ (გადმოსაწერი) - http://pstug.ge/upload/pdfs/c5LCBW526ZkcVuoZ.pdf

პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების მიზნით შვებულებით სარგებლობის წესისა და პირობების შესახებ (გადმოსაწერი) - http://pstug.ge/upload/pdfs/D5e5BQRjTv6Fm0S0.pdf

დაგროვებითი პენსიის შესახებ (გადმოსაწერი) - http://pstug.ge/upload/pdfs/5tGi3LV57ndnuAbu.pdf

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი (გადმოსაწერი) - http://pstug.ge/upload/pdfs/RBmloahYu5d0GoCR.pdf

კონვენცია 87 ასოციაციის თავისუფლებისა და ორგანიზაციის დაცვის შესახებ (გადმოსაწერი) - http://pstug.ge/upload/pdfs/X9o9AJiWgGLQcf7V.pdf

კონვენცია 98 კოლექტიური მოლაპარაკებების ორგანიზება (გადმოსაწერი) - http://pstug.ge/upload/pdfs/kQvKgMjw17KKac4D.pdf

კონვენცია 100 მამაკაცთა და ქალთა თანაბარი ღირებულებების შრომის თანაბარი ანაზღაურების შესახებ (კონვენცია) - http://pstug.ge/upload/pdfs/U6rK1gYLRmrVDOrQ.pdf

კონვენცია 111 შრომის და დასაქმების სფეროში დისკრიმინაციის შესახებ(გადმოსაწერი) - http://pstug.ge/upload/pdfs/qbfg0lVscirZnjaC.pdf

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია (გადმოსაწერი) - http://pstug.ge/upload/pdfs/bu9TBF2EB5GrJA5r.pdf

ევროპის სოციალური ქარტია (გადმოსაწერი) - http://pstug.ge/upload/pdfs/wOzDZB6HuRKti3l1.pdf